nákupní košík

0 položek
0,-Kč

přihlášení uživatele

další odkazy

poradíme Vám

Infolinka 8:00 - 15:00
tel.: 274 821 432

Úplné nákupní podmínky

Co je v ceníku zařazeno

Ceník TZ SPORT JACHT je sestaven tak, aby zahrnoval výběr dostupných tuzemských i zahraničních tažných zařízení na všechny značky a typy automobilů vyskytujících se v regionu České republiky

Všechna tažná zařízení jsou homologována – tj. schválena orgánem státního dozoru k použití na komunikacích ČR.(minimálně národním schválením, případně dle mezinárodní směrnice EHK 55-01)

Tažná zařízení jsou do ceníku zařazována podle souboru kriterií, která jsou posuzována souhrnně, avšak nezastupitelně. Jsou to především:

 • tržní cena snahou je zařazení více typů tažných zařízená pro daný model vozidla v několika cenových kategoriích
 • funkčnost a kvalita zpracování výrobku, povrchové ochrany, vybavenost průvodní dokumentací
 • technické řešení povolená hmotnost přípojného vozidla (zbytečná hmotnost prodražuje výrobek, který je navíc nemístně těžký)
 • upevnění v doporučených bodech výrobcem karoserie a zejména řešení odnímatelného kulového čepu (šroubové neb beznářaďové), souvisí i z cenou
 • pracnost montáže včetně elektroinstalace – ovlivňuje cenu montáže
 • začlenění do karoserie vozidla ovlivňuje nutnost zásahu do nárazníku a tím i celkový vzhled
 • dostupnost výrobku operativnost dodávky přímo ze skladu v regionu ČR se zásilkou do 24 hodin u běžných typu a do 48 hodin u exotických typů
 • technicko poradenská podpora odběratele pří typových nejasnostech při specifikaci automobilu (pokud je to nutné)

Úplnost dodávky

Dodávka každého tažného zařízení sestává:

 • ze souboru dílů zajišťujících upevnění tažného zařízení v doporučených místech karoserie vozidla a nesoucích vlastní kulový čep tak, aby jeho umístění v prostoru karoserie odpovídalo požadavkům příslušných norem (výška středu čepu nad terénem, vzdálenost od karoserie a pod).
  Hlavní nosník kulového čepu je zpravidla opatřen typovým štítkem, sloužícím k identifikaci výrobku
 • ze souboru dílů elektroinstalace tažného zařízení (zásuvka a propojovací kabeláž)
 • z průvodní dokumentace (typový list a průvodka)
 • z příslušenství (krytka kul.čepu, upínací klíč apod.)

podrobný obsah dodávky je uveden v průvodce tažného zařízení.

Identifikace a značení tažných zařízení

Rozlišení typu automobilu a výběr vhodného typu tažného zařízení je základní úkon podmiňující úspěšnou realizaci obchodního případu. Proto je třeba postupovat obezřetně. Ne každý zákazník ví přesně jaký typ vozidla vlastní!! Prodávající je odpovědný za dodávku správného typu tažného zařízení. Dodávka se zpravidla uskutečňuje prostřednictvím veřejného přepravce. Odběratel nesprávně identifikované tažné zařízení nepřijme a výrobce není povinen vzít výrobek zpět, pokud nevykazuje funkční vadu. Je proto zapotřebí podrobně prostudovat katalogové – ceníkové údaje. Pro objednávku je potom směrodatná Značka a vozidlo (sloupec l a 2) a Typ taž.zařízení (sloupec 5). Bez uvedení typu tažného zařízení nelze objednávku realizovat!!! V některých případech, zejména pokud dochází ke změně typu vozidla v průběhu roku mohou nastat nejasnosti – doporučuje se proto konzultace s pracovníkem technicko poradenské podpory v expedičním skladu.

Katalogové údaje

Ceníky jsou seřazeny podle značek automobilů – na internetu značku vyberete kliknutím na příslušný nápis v menu (vlevo). Ceník má jednotlivé informační kolonky:

 1. ZNAČKA vozidla,slouží k vyhledávání příslušného ceníku
 2. VOZIDLO upřesňuje typ vozidla
 3. ROČNÍK užívá se měsíc a rok zahájení výroby vozidla, případně měsíc a rok ukončení výroby vozidla. Není-li uvedeno, výroba nebyla dosud ukončena.
 4. PROVEDENÍ upřesňující údaje o vozidle, důležité pro správnou identifikaci tažného zařízení. V případě pochybností konzultujte identifikaci s pracovníkem technicko poradenské podpory.
 5. TYP nejdůležitější údaj pro specifikaci objednávky tažného zařízení je jím plně definováno tažné zařízení. Používá se typové označení přímého výrobce, aby byl maximálně vyloučen omyl při objednávce. Pochopitelně je kódování tohoto čísla u každého výrobce odlišné.
 6. KLÍČ obsahuje doplňující údaje pro skladovou manipulaci, pro objednávku nepodstatné. Jedná se o programové převodové údaje a údaj o kulových čepech
 7. VC bez DPH hlavní cenový údaj pro velkoobchod při sjednávání podmínek dodávek
 8. MC s DPH hlavní cenový údaj pro konečného odběratele
 9. POZNÁMKA údaj o zásahu do nárazníku vozidla:
  • = bez zásahu
  • hn= řezání nárazníku vně nepatrné
  • hv= řezání nárazníku vně viditelné
  • d= demontáž nárazníku
 10. INF údaj týkající se více informací o daném tažném zařízení. Kliknutím na tento údaj v internetovém ceníku se otevře informační stránka (textem i obrazem) o provedení tažného zařízení, o jeho problematice montáže a zapojení elektroinstalace, případně problematice zástavby do karoserie. Je zde tabulka doplňujících údajů o tažné zařízení (provedení kul.čepu, zkušební síla D v kN, svislá síla na kul.čep, váha tažného zařízení, časy montáže a pod)
 11. PŘÍVĚS obsahuje údaj o maximální hmotnosti přívěsu povolené pro dané vozidlo.
 12. MONTÁŹ obsahuje nesměrodatný údaj o ceně tažného zařízení včetně montáže na vozidlo – závisí na montážní dílně

Průvodní dokumentace

Typový list

Každé tažné zařízení je vybaveno Typovým listem. Jím stvrzuje výrobce původ výrobku a jeho shodnost s homologovaným provedením. Typový list slouží též pro přihlašování do evidence motorových vozidel. Současně Typový list obsahuje potvrzení o provedení montáže tažného zařízení na vozidlo. Pokud provedení montáže bude potvrzeno k tomu kvalifikovaným servisem, nebude nutné provádět kontrolu montáže na STK.

Typový list může obsahovat některé další informace související s provedením montáže na vozidlo, případně výtah záručních podmínek.

Poškozený neb ztracený typový list lze získat v duplikátu (za úplatu) na základě informací z typového štítku na tažném zařízení.

Průvodka

Součásti každého tažného zařízení je také průvodka obsahující popisné údaje o konkrétním tažném zařízení. Jde především o:

 • Název vozidla pro které je tažné zařízení určeno (v praxi může tažné zařízení sloužit k použití na několika typech vozidel).
 • Typové označení tažného zařízení (v kódování výrobce)
 • Důležité technické údaje
 • Úplnostní seznam dílů soupravy (pro kontrolu kompletnosti dodávky).
 • Náčrt tažného zařízení a příslušných dílů v axonometru
 • Popis montáže na vozidlo
 • Popis zapojení elektroinstalace
 • Pokyny pro provoz a údržbu
 • Záruční podmínky
 • Datum prodeje uživateli
 • Potvrzení prodejce

Všeobecně k montáži tažného zařízení na vozidlo

Tažná zařízení, zejména jednotlivých výrobců, užívají svá specifická technická řešení, takže výrobky různých výrobců nejsou shodné. Nelze tedy kombinovat díly různých výrobců, pokud nejsou k tomu účelu přímo určeny.

Po obdržení dodávky je třeba zkontrolovat její kompletnost. Elektroinstalace a spojovací materiál je v příbalu tažného zařízení. Součásti dodávky musí být Průvodka a Typový list.

Při montáži je třeba postupovat podle přiloženého návodu. Montáž musí provádět kvalifikovaný pracovník ovládající běžné montážní a řemeslné činnosti, nejlépe vyučený mechanik nebo zámečník s minimální praxí alespoň půl roku. Elektroinstalaci smí provádět pouze pracovník znalý příslušných norem. Je třeba používat správné a nepoškozené nářadí a dbát na bezpečnost práce.

Z obecně platných pracovních úkonů je vhodné připomenout:

 • Nelze opomenout použití distančních vložek (trubiček) tam, kde je to předepsáno.
 • Nelze nahrazovat protiplechy podložkami ani je rozstřihávat.
 • Nelze opomenout použití velkoplošných podložek na předepsaných spojích.
 • Nelze vynechat některý z úchytných bodů předepsaných v návodu k montáži.
 • Spoje musí být jištěny přiloženými pérovými podložkami.
 • Vrtané otvory do karoserie musí být ošetřeny antikorozivním přípravkem (např.Resistin).
 • Vrtání provádět opatrně, aby nedošlo k poškození reservy neb nádrže vozidla.
 • Dotahování šroubů provádět až po nasazení a přichycení všech dílů tažného zařízení na vozidlo, aby nedocházelo k nežádoucím deformacím. Dotahování šroubů provádět předepsanými momenty.
 • Při dotahování šroubů dbát, aby nedošlo ke skřípnutí vodičů el. instalace (nebezpečí zkratu na kostru). Zkrat na kostru se může projevit opožděně – po jisté době jízdy!
 • Tažná zařízení zpravidla vyžadují minimální zásah do nárazníku. Pokud to je nutné a předepsané v návodu, a není k dispozici šablona – u starších konstrukcí, pak je třeba postupovat obezřetně a zásah konzultovat se zákazníkem.

Po dokončení montáže je třeba zkontrolovat:

 • U beznářaďových kulových čepů funkci upínacího mechanizmu, pojistku polohy a funkci zámku
 • Otevírání víčka zásuvky
 • Správou funkci elektroinstalace
 • Čitelnost typového štítku a jeho souhlas s dokumentaci průvodní.

Všeobecné záruční podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými předpisy (zejména ustanovením §612 a násl. občanského zákoníku).

Na zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců ( s vyjímkami danými zákonem), která počíná běžet okamžikem dodání zboží.

Reklamace dodávek a výrobků

Reklamace výrobku je řízena občanským zákoníkem 89/2012 Sb. a jeho ustanovení jsou obecně závazná pro všechny články obchodního řetězce. Výchozí zásadou je, že zákazník reklamuje zboží u prodejce, kde ho koupil. Prodejce je povinen zahájit reklamační řízení. Namůže se zbavit odpovědnosti za výrobek předáním spojená na výrobce zákazníkovi!!

Obecně je třeba postupovat následujícím způsobem:

 • Zkontrolovat, zda zákazník dodržel povinnost reklamovat vadu na zboží do pěti dnů od jejího zjištění.
 • Reklamaci řádně vyšetřit a písemné poklady od ní předat zástupci výrobce k dalšímu řízení spolu s telefonickým projednáním dalšího postupu.
 • Je-li předmětem reklamace funkční vada výrobku nebo havárie s účasti výrobku, je třeba zástupce výrobce informovat bezodkladně, aby se mohl zúčastnit vyšetřování, které mnohdy probíhá obecně a nepostačuje ke škodovému řízení.
 • Nesprávná identifikace výrobku a následné uvedení chybného typového označení v objednávce, není důvodem k reklamaci!!
 • Vrácení tažného zařízení výrobci je možné pouze po dohodě s ním. Není-li na výrobku žádná závada, vrací výrobce 80 % nákupní ceny.

Všeobecné dodací podmínky:

 • Zboží se objednává písemně, faxem nebo e-mailem. Na telefonické objednávky nelze uplatňovat reklamace dodávek zboží!
 • Objednané zboží, pokud je skladem, se expeduje do 24 hodin po objednání (pokud v objednávce není uvedeno jinak).
 • Zboží lze vyzvednout osobně z expedičního skladu dodavatele v pracovních dnech od 08,00 hod do 15,00 hod.
 • V případě kdy objednané zboží není skladem, bude s objednatelem telefonicky či faxem dohodnut možný termín dodání.
 • Při jednorázových dodávkách většího rozsahu lze dodací podmínky sjednat individuálně.

Doprava zboží:

 • Zboží je dodáváno na místo určení dle dispozic objednatele na náklady odběratele.
 • Doprava zboží je zajišťována veřejným přepravcem s termínem předání adresátovi do 24 nebo 48 hodin.
 • Větší objednávky rozváží dodavatel vlastními prostředky bezplatně.

Platební podmínky:

 • Ceny zboží se řídí platným ceníkem
 • Platbu lze uskutečnit bankovním převodem na základě předfaktury, dobírkou nebo v hotovosti při odběru zboží.

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zjišťujeme a zpracováváme výlučně v rámci ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje (např. jméno, adresu, e-mailovou adresu) zjišťujeme a zpracováváme pouze tehdy, jestliže nám tyto údaje poskytnete např. odesláním objednávky na internetu, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky při poptávce nebo objednávce. Sdělením osobních údajů zároveň souhlasíte s jejich zpracováním. Tyto údaje jsou z Vaší strany poskytovány dobrovolně.

Předávání osobních údajů třetí osobě: Vaše osobní údaje předáváme třetí osobě pouze v případě, že je to nezbytně nutné (např. přepravní společnosti při zasílání zboží).

Máte právo udělený souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů s účinností do budoucnosti kdykoliv odvolat. Odvolání nám můžete zaslat poštou nebo e-mailem na adresu sportjacht@sportjacht.

zpět